Пристанищни дейности


Поради своята същност и стойност, индустриалните, тежкотоварните и извънгабаритни товари изискват специално внимание и разработване на специална транспортна схема. За да е сигурно, че всеки етап от транспорта минава прецизно по план и без проблеми. Юнишипинг Интернешънъл предлага лично наблюдение на всички операции всърззани с Вашия товар по време на цялата транспортна верига. Ние наблюдаваме товарните и/или разтоварните операции, заснемаме( при желание от клиента), оформяме пристанищна документация/товарни планове и подаваме своевременна информация на всички заинтересовани страни.